Photos: 320-pound sea turtle shipped to Vegas on FedEx flight

July 25, 2013